เป็นโควิด รักษาแบบ “Home Isolation” เคลมได้ไหม

     ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  ประชาชนผู้เอาประกันภัย สามารถมั่นใจได้ว่าการเบิกเคลมประกันไม่ใช่เรื่องยาก    ซึ่งปัจจุบันการขยายความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้อง การรักษาพยาบาลเนื่องจากการติดเชื้อโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนาม ให้ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย เช่นเดียวกับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไป และยังขยายความคุ้มครองกรณีผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่กระทำการโดยแพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรที่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎ ไม่ว่าจะดําเนินการ ณ สถานที่ใดก็ตาม ให้ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย เช่นเดียวกับการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลทั่วไป รวมทั้ง ขยายความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยรายวันกรณี   Home Isolation หรือ Community Isolation หากมีความจำเป็นทางการแพทย์ที่ต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาล 

 

การรักษาแบบ “Home Isolation สามารถเบิกเคลมได้ 

Home Isolation คือ  การกักตัวที่บ้าน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการดูแลตัวเอง สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มสีเขียว ที่ไม่มีอาการแสดง หรือแสดงอาการเพียงเล็กน้อย โดย แพทย์เป็นผู้ประเมินการรักษาดังกล่าวจนกว่าจะหายปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดมีความรุนแรง ทำให้มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวนมาก ส่งผลให้การพบแพทย์เพื่อเข้าถึงการรักษาพยาบาลและการขอใบรับรองแพทย์  ในสถานพยาบาลของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นไปได้ยาก และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคมากยิ่งขึ้น    ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย รวมทั้ง เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตลอดจนให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติการให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย COVID–19 แบบเจอ จ่าย จบ ซึ่งมีความล่าช้าในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนในหลาย ๆ กรณี  การใช้เอกสารประกอบการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับการเบิกเคลมนั้น  การใช้เอกสารการตรวจพบเชื้อไวรัส COVID-19  สามารถยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับการตรวจหาเชื้อได้ จากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองจากการแพทย์ โดยวิธี RT-PCR แทนใบรายงานหรือรับรองจากแพทย์ สำหรับการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 กรณีผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยหรือตรวจพบเชื้อไวรัสCOVID-19 เป็นจำนวนเงินที่กำหนดไว้ (แบบเจอ-จ่าย-จบ)